บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวสุพิชญานันทน์-มะโนสีลา.jpg

นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

พนักงานราชการ/นักวิชาการพัสดุ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวจิตติมา-ขวัญเมือง.jpg

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

พนักงานราชการ/นักวิชาการพัสดุ

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางกฤษธนมนตร์-คำกวาว.jpg

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางณิชาวรางค์-สุทธพันธ์.jpg

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

พนักงานราชการ/นักทรัพยากรบุคคล
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาววิลาวรรณ-พรวนหาญ.jpg

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

พนักงานราชการ/นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_ว่าที่-ร.ต.หญิง-แคทรียา-ผิวงาม.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวธัญญพัทธ์-จิตชู.jpg

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชา แก่นจันทร์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นายช่างเทคนิค
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอนุชา-แก่นจันทร์.jpg

นายอนุชา แก่นจันทร์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นายช่างเทคนิค

นายณัฐพงษ์ ถิ่นทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายณัฐพงษ์-ถิ่นทิพย์.jpg

นายณัฐพงษ์ ถิ่นทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถ

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานเกษตรพื้นฐาน
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายสมชาย-ปวงป่า.jpg

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางชัชดา มีสี

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางชัชดา-มีสี.jpg

นางชัชดา มีสี

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางจิราภัทร-กาศทิพย์.jpg

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุวรรณ จันทรัตน์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_ว่าที่ร้อยตรีหญิง-จารุวรรณ-จันทรัตน์.jpg

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุวรรณ จันทรัตน์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพกานต์ เทียมแสน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวพิมพกานต์-เทียมแสน.jpg

นางสาวพิมพกานต์ เทียมแสน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/บรรณารักษ์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวมยุรี-หงษ์สิบสอง.jpg

นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/บรรณารักษ์

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานห้องสมุด
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอัมรินทร์-เขื่อนสาม.jpg

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานห้องสมุด

นายอนุวัตร์ กองหิน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอนุวัตร์-กองหิน.jpg

นายอนุวัตร์ กองหิน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถยนต์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายธนูศิลป์-โพศิริ.jpg

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวณิชภัทร-วงค์ยะ.jpg

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นายพีรวิชญ์ มณีกาศ

พนักงานขับรถ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายพีรวิชญ์-มณีกาศ.jpg

นายพีรวิชญ์ มณีกาศ

พนักงานขับรถ

นายชินวัฒน์ มุ่งดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายชินวัฒน์-มุ่งดี.jpg

นายชินวัฒน์ มุ่งดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวมณฑาทิพย์ วงค์แพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวมณฑาทิพย์-วงค์แพทย์.jpg

นางสาวมณฑาทิพย์ วงค์แพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

นักวิเทศสัมพันธ์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/emp_นางสาวสาวิณี-กวางเต้น.jpg

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนิศาชล สุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวนิศาชล-สุวรรณ์.jpg

นางสาวนิศาชล สุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป