บุคลากรสายวิชาการ

นายเชษฐา แก้วพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/16062-e1637726967656.jpg

นายเชษฐา แก้วพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา ปัญญาชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/วิจิตรา-ปัญญาชัย-e1637726998590.jpg

นางสาววิจิตรา ปัญญาชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวภา เด็ดขาด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ดร.เสาวภา-เด็ดขาด-e1637727061483.jpg

นางสาวเสาวภา เด็ดขาด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณพิไล สุทธนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/พรรณพิไล-สุทธนะ-e1637727096850.jpg

นางสาวพรรณพิไล สุทธนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายนิกร จันภิลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/16059-e1638149178109.jpg

นายนิกร จันภิลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ทิพวรรณ-เทียมแสน-e1638149244324.jpg

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/16061-e1637727456312.jpg

นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางฆนรส อภิญญาลังกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ฆนรส-อภิญญาลังกร-e1637727497982.jpg

นางฆนรส อภิญญาลังกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิราวัลย์ เหรา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ศิราวัลย์-เหรา-e1637727542225.jpg

นางสาวศิราวัลย์ เหรา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อดุลย์-วุฒิจูรีพันธุ์-e1638149316584.jpg

นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/ศิริกานจน์-จินาวิน.jpg

นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.สิริวรรณ-ธัญญผล-e1638149467548.jpg

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.กรรณิการ์-กาศสมบูรณ์-e1638149495849.jpg

นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกัลยาณี โนอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/IMG_6019-e1638863366335.jpg

นางสาวกัลยาณี โนอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวแสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/แสงอรุณ-ใจวงศ์ผาบ-e1638149560994.jpg

นางสาวแสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศรีแพร เข็มวิชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ศรีแพร-เข็มวิชัย-e1638149641642.jpg

นางสาวศรีแพร เข็มวิชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/ณัฐวุฒิ-บุญสนธิ1-e1638149694305.jpg

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางดาราวรรณ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/98987_0.jpg

นางดาราวรรณ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.รัตน์ชรีญาภรณ์-ฤทธิศาสตร์-e1637730102744.jpg

นางรัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.สุทธิดา-อ่อนละออ-e1637730140442.jpg

นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางทิพนันท์ บูรณะกิติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.ทิพนันท์-ปันคำ-e1638149751413.jpg

นางทิพนันท์ บูรณะกิติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกชพร พงษ์แต้

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.กชพร-พงษ์แต้-ใหม่-e1638149785633.jpg

นางสาวกชพร พงษ์แต้

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ นันทะไสย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/อ.เบญจวรรณ-กันยานะ-ใหม่-e1638149817801.jpg

นางเบญจวรรณ นันทะไสย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/สุพิชญานันท์-มะโนสีลา-1-e1638150070696.jpg

นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

พนักงานราชการ/นักวิชาการพัสดุ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/จิตติมา-ขวัญเมือง-e1638150091898.jpg

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

พนักงานราชการ/นักวิชาการพัสดุ

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/กฤษธมนตร์-คำกวาว-e1638150115141.jpg

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณิชพน ใจพรมมา

พนักงานราชการ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ณิชพน-ใจพรมมา-e1638150134793.jpg

นายณิชพน ใจพรมมา

พนักงานราชการ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/82647.jpg

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

พนักงานราชการ/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

พนักงานราชการ/นักทรัพยากรบุคคล
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/วิลาวรรณ-พรวนหาญ-e1638150180532.jpg

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

พนักงานราชการ/นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/แคทรียา-ผิวงาม-e1638150198554.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

พนักงานราชการ/นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ดาวรุ่ง-วิสุทธินนท์-e1638150217735.jpg

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชา แก่นจันทร์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นายช่างเทคนิค
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/นายอนุชา-แก่นจันทร์-scaled-e1638150235532.jpg

นายอนุชา แก่นจันทร์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นายช่างเทคนิค

นายณัฐพงษ์ ถิ่นทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ณัฐพงษ์-ถิ่นทิพย์-e1638150254345.jpg

นายณัฐพงษ์ ถิ่นทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถ

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานเกษตรพื้นฐาน
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/นายสมชาย-ปวงป่า-scaled-e1638150276619.jpg

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางชัชดา มีสี

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/นางชัชดา-มีสี-scaled-e1638150298501.jpg

นางชัชดา มีสี

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/จิราภัทร-กาศทิพย์-e1638150319729.jpg

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานประจำตึก

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุวรรณ จันทรัตน์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/ว่าที่-ร.ต.หญิง-จารุวรรณ-วรรณสมพร-e1638150340462.jpg

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุวรรณ จันทรัตน์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพกานต์ เทียมแสน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/นางสาวพิมพกานต์-เทียมแสน-e1638150371911.jpg

นางสาวพิมพกานต์ เทียมแสน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/บรรณารักษ์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/นางสาวมยุรี-หงษ์สิบสอง-e1638150407723.jpg

นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/บรรณารักษ์

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานห้องสมุด
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/นายอัมรินทร์-เขื่อนสาม-e1638150430732.jpg

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานห้องสมุด

นายอนุวัตร์ กองหิน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/นายอนุวัตร์-กองหิน-e1638150458894.jpg

นายอนุวัตร์ กองหิน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถยนต์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/นายธนูศิลป์-โพศิริ-e1638150484205.jpg

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชนากานต์ อะทะตัน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/ชนากานต์-อะทะตัน-e1638150508775.jpg

นางสาวชนากานต์ อะทะตัน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__17211404.jpg

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิการ์ ทนันไชย

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/ว่าที่-ร.ต.หญิง-กรรณิการ์-ทนันไชย-e1638150578130.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิการ์ ทนันไชย

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/เจ้าพนักงานธุรการ

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า