ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ภายในวันที่ 7 – 8 ก.พ. 2565

และสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2565