ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ช่วยสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่