ประชุมวิชาการประจำปี 2565

พยาบาล : พลังแห่งการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 1112 พฤษภาคม 2565

รูปแบบการอบรมแบบ Online : การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอผลงานวิชาการ

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่