• โครงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

  – โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา คลิ๊กที่นี่
  – โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่
  – โครงการธรรมะสาละ คลิ๊กที่นี่
  – โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างค่านิยมร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  – โครงการอบรมพัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  – โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติและท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
 • แบบรายงานและประเมินผลโครงการ

  – รายงานและการประเมินโครงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม คลิ๊กที่นี่
  – โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสาคัญของชาติและท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่
  – สรุปกิจกรรมทำบุญตักบาตร ๖๐ คลิ๊กที่นี่
  – สรุปโครงการถวายเทียนพรรษา คลิ๊กที่นี่
  – แบบรายงานและประเมินผลโครงการไตรมาสที่ ๑ คลิ๊กที่นี่
  – แบบรายงานและประเมินผลโครงการไตรมาสที่ ๒ คลิ๊กที่นี่
  – แบบรายงานและประเมินผลโครงการไตรมาสที่ ๓ คลิ๊กที่นี่
  -แบบรายงานผลและการประเมินโครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  -แบบรายงานและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะดนตรีไตรมาสที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  -แบบรายงานและประเมินผลโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  -แบบรายงานและประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสาคัญของชาติและท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๒ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่
  -แบบรายงานและประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสาคัญของชาติและท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓ สืบสานวันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่