เมนูลัดระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Boromarajonani College of Nursing, Phrae.

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

"เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวสู่สากล"

Play Video

สาส์นจากผู้บริหาร

"วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีปัญญาและความดีงามเพื่อบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า การอบรมการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ข่าวสาร

พัสดุ / การเงินและบัญชี

Multimedia

วิดีโอ

Multimedia

ผลงานนักศึกษา

สืบค้น

สืบค้นฐานข้อมูล

BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, PHRAE
New CINAHL Package
ห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัย

Library Service

ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

E-Book (CU E-Library)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม

Apr
12
Feb
10
สถิติ

ข้อมูล สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
สารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

BCNPH INTRANET

ระบบงานภายใน
เข้าใช้งาน

จองห้องประชุม

Booking Room
เข้าใช้งาน

E-mail วิทยาลัย

mail @bcnph.ac.th
เข้าใช้งาน

สบช.โมเดล

ปิงปอง 7 สี
เข้าใช้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

E-Saraban
เข้าใช้งาน

ระบบบุคลากร

MIS PBRI
เข้าใช้งาน

ระบบทะเบียนและประเมินผล

E-Regist
เข้าใช้งาน

ระบบกำกับงบประมาณ

เข้าใช้งาน

ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

FON PBRI MIS
เข้าใช้งาน

PI Data Center

Dashboard
เข้าใช้งาน

ระบบรายงานผลผู้บริหาร

OPEN ARMs สบช.
เข้าใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

CHE QA ONLINE
เข้าใช้งาน