ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายปิ่นนเรศ-กาศอุดม.jpg

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

กลุ่มงานด้านบริหารและยุทธศาสตร์

นายนิกร จันภิลม

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายนิกร-จันภิลม.jpg

นายนิกร จันภิลม

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์
 • งานสารบรรณ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานทรัพยากรบุคคล
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวเจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด

งานเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวเจษฎาภรณ์-อิกำเหนิด.jpg

นางสาวเจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด

งานเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
 • งานห้องสมุด

กลุ่มงานด้านวิชาการ

นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางจุฬาวรี-ชัยวงค์นาคพันธ์.jpg

นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นายเชษฐา แก้วพรม

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายเชษฐา-แก้วพรม.jpg

นายเชษฐา แก้วพรม

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

งานทะเบียนและประมวลผล
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวสิริวรรณ-ธัญญผล.jpg

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

งานทะเบียนและประมวลผล

นางฆนรส อภิญญาลังกร

งานประกันคุณภาพการศึกษา
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางฆนรส-อภิญญาลังกร.jpg

นางฆนรส อภิญญาลังกร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานด้านกิจการนักศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวกรรณิการ์-กาศสมบูรณ์.jpg

นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวศิราวัลย์ เหรา

งานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวศิราวัลย์-เหรา.jpg

นางสาวศิราวัลย์ เหรา

งานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานพัฒนานักศึกษา
 • งานให้คำปรึกษา

นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน

งานสวัสดิการนักศึกษา
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวศิริกาญจน์-จินาวิน.jpg

นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน

งานสวัสดิการนักศึกษา
 • งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา
 • งานทุนการศึกษา
 • งาน กยศ.

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และศิษย์สัมพันธ์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/emp_นางสาวสาวิณี-กวางเต้น.jpg

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และศิษย์สัมพันธ์

กลุ่มงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวพรรณพิไล

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวพรรณพิไล-สุทธนะ.jpg

นางสาวพรรณพิไล

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

งานวิจัยและนวัตกรรม
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวทิพวรรณ-เทียมแสน.jpg

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

งานวิจัยและนวัตกรรม

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

งานบริการวิชาการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายณัฐวุฒิ-บุญสนธิ.jpg

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

งานบริการวิชาการ