ปรัชญา

ความดีงาม และปัญญา คือคุณค่าของมนุษย์

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีปัญญาและความดีงามเพื่อบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พุทธสุภาษิต

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

วิสัยทัศน์ฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจฯ

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
3. จัดการศึกษา วิจัย สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน การแพทย์และการสารธารณสุข
6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม