วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งผลิตพยาบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน พยาบาลและความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากร ที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น การขยายจัดบริการสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ ทั่วหน้า และเพื่อเตรียมการรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง กระจายทั้งงานและบุคลากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ด้าน สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนการวางแผนผลิตและกระจายพยาบาลให้ทั่วถึงวิทยาลัย ได้รับบริจาคที่ดินจากนายทวีศักดิ์ ล้อบุณยารักษ์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 (สำเนาสรุปรายงานการประชุม อ.ก.พ., 2554) และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การดูแลสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีภารกิจตามสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และให้ใช้ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตาม หนังสือวังสระปทุม ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวง สาธารณสุข ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งของสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย อาคารเรียน หอพักอาคารกีฬาและสันทนาการ สนามกีฬา บ้านพัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยได้รับงบประมาณจำนวน 225,391,800.00 บาท

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยรับ นักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ มีการบริหารและ พัฒนาบุคลากรทุกๆ ด้าน จัดหาและเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีศักยภาพและความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของ ประเทศ