หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวสิริวรรณ-ธัญญผล.jpg

นางสาวสิริวรรณ ธัญญผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวธัญญพัทธ์-จิตชู.jpg

นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู

เจ้าพนักงานธุรการ