หัวหน้างานบริการวิชาการ

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายณัฐวุฒิ-บุญสนธิ.jpg

นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานบริการวิชาการ

นางรัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางรัตน์ชรีญาภรณ์-ฤทธิศาสตร์.jpg

นางรัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางดาราวรรณ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางดาราวรรณ-บุญสนธิ.jpg

นางดาราวรรณ บุญสนธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกชวรรณ ทะวิชัย

พยาบาลวิชาชีพ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวกชวรรณ-ทะวิชัย.jpg

นางสาวกชวรรณ ทะวิชัย

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนิศาชล สุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวนิศาชล-สุวรรณ์.jpg

นางสาวนิศาชล สุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป