นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมไหว้ระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วันที่ 11 สิงหาคม 2564