วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยพยาบาลเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมีการเรียนการสอน หลักสูตร1ปี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการเตรียมความพร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน และมีความพร้อมในวิชาชีพเพื่อสังคม