วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้เปิดโครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน และได้จัดอบรมแบบผสมผสานทั้ง ระบบออนไลน์และแบบเข้าชั้นเรียน และมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (family nurse practitioner) เป็นหนึ่งใน ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันให้บริการสุขภาพถือเป็นบุคลากรสำคัญในทีมหมอ ครอบครัวในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรับผิดชอบใน การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเบื้องต้นในผู้ป่วยทั้งในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน เรื้อรัง ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการดูแล สุขภาพครอบครัวและประสานเครือข่ายการดูแลในระดับต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน และตอบสนองนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงฯ