วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีความรูู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิร่วมกับทีมหมอครอบครัวได้อย่างมีระสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ” โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่, อ.พรรณพิไล สุทธนะ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์, บุคลากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่