วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์และบุคลากร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ใน “โครง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2566” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากร และมีเป้าหมายให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการในพันธกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจาก อ.ลลิตา เดชาวุธ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี