หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

208 weeks
Beginner
0 lessons
0 quizzes
0 students
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 134       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 วค.1101  วิทยาศาสตร์รักษ์โลก 2(2-0-4)
 วค.1102  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 วค.1103  การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)
 สม.1101  ชุมชน สังคม และพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 สม.1102  พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)
 สม.1103  จิตบริการ 3(3-0-6)
 ภ.1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 ภ.1102  ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 ภ.1203  ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 ภ.1304  ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
 ภ.1405  ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)
 พล.1101  กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-0)
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 98 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 พว.1101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5)
 พว.1102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)
 พว.1103  จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
 พว.1104  โภชนาการ 2(2-0-4)
 พว.1105  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-2-3)
 พว.1106  ชีวเคมี 2(2-0-4)
 พว.1107  เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
 พว.1108  พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
 พย.1201  มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 3(2-2-5)
 พย.1202  การพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
 พย.1204  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
 พย.1205  การสอน การให้คำปรึกษา และการสื่อสารทางสุขภาพ 2(1-2-3)
 พย.1206  การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6)
 พย.1208  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6)
 พย.1209  การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
 พย.1311  การวิจัยทางการพยาบาล 2(1-2-3)
 พย.1312  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(2-2-5)
 พย.1314  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6)
 พย.1317  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6)
 พย.1320  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6)
 พย.1422  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
 พย.1424  การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4)
 พย.1426  การรักษาโรคเบื้องต้น 2(1-2-3)
 พย.1428  การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
 พย.1203  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 4(0-12-0)
 พย.1207  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(0-9-0)
 พย.1210  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0)
 พย.1313  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-0)
 พย.1315  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0)
 พย.1316  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-0)
 พย.1318  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0)
 พย.1319  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 2(0-6-0)
 พย.1321  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(0-9-0)
 พย.1423  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-0)
 พย.1425  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(0-9-0)
 พย.1427  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-0)
 พย.1429  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0)
 พย.1430  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-6-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 ล.1001  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 2(2-0-4)
 ล.1002  คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2(2-0-4)
 ล.1003  จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2(1-2-3)
 ล.1004  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(0-4-0)
 ล.1005  พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2 (2-0-4)
 ล.1006  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2 (2-0-4)
 ล.1007  การรังสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพ 2 (2-0-4)
 ล.1008  วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2 (2-0-4)
 ล.1009  ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 2 (2-0-4)
 ล.1010  การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด 2(1-2-3)
 ล.1011  นวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-2-3)
 ล.1012  การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
 ล.1014  ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 ล.1015  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 ล.1016  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 ล.1017  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 ล.1018  การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)

 

Curriculum is empty
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า