ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ทุกรุ่น ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่า

เพื่ออัปเดตฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน สร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกิจกรรมในอนาคตของวิทยาลัยฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ต่อไป