หัวหน้างานบริหารทั่วไป

https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวสุพิชญานันทน์-มะโนสีลา.jpg

นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา

นักจัดการงานทั่วไป

งานสารบรรณ

งานการเงินและบัญชี

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางกฤษธนมนตร์-คำกวาว.jpg

นางกฤษธนมนตร์ คำกวาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_ว่าที่-ร.ต.หญิง-แคทรียา-ผิวงาม.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวณิชภัทร-วงค์ยะ.jpg

นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

นักวิชาการพัสดุ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวจิตติมา-ขวัญเมือง.jpg

นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง

นักวิชาการพัสดุ

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

นักทรัพยากรบุคคล
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาววิลาวรรณ-พรวนหาญ.jpg

นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ

นักทรัพยากรบุคคล

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวมณฑาทิพย์ วงค์แพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวมณฑาทิพย์-วงค์แพทย์.jpg

นางสาวมณฑาทิพย์ วงค์แพทย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชา แก่นจันทร์

นายช่างเทคนิค
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอนุชา-แก่นจันทร์.jpg

นายอนุชา แก่นจันทร์

นายช่างเทคนิค

นายอนุวัตร์ กองหิน

เจ้าพนักงานธุรการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอนุวัตร์-กองหิน.jpg

นายอนุวัตร์ กองหิน

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานขับรถ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายธนูศิลป์-โพศิริ.jpg

นายธนูศิลป์ โพศิริ

พนักงานขับรถ

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางจิราภัทร-กาศทิพย์.jpg

นางจิราภัทร กาศทิพย์

พนักงานประจำตึก

นางชัชดา มีสี

พนักงานประจำตึก
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางชัชดา-มีสี.jpg

นางชัชดา มีสี

พนักงานประจำตึก

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายสมชาย-ปวงป่า.jpg

นายสมชาย ปวงป่า

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายพีรวิชญ์ มณีกาศ

พนักงานขับรถ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายพีรวิชญ์-มณีกาศ.jpg

นายพีรวิชญ์ มณีกาศ

พนักงานขับรถ