หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางฆนรส อภิญญาลังกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางฆนรส-อภิญญาลังกร.jpg

นางฆนรส อภิญญาลังกร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปริมล หงษ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวปริมล-หงษ์ศรี.jpg

นางสาวปริมล หงษ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ