งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และศิษย์สัมพันธ์

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

นักวิเทศสัมพันธ์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/emp_นางสาวสาวิณี-กวางเต้น.jpg

นางสาวสาวิณี กวางเต้น

นักวิเทศสัมพันธ์