หัวหน้างานยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์

นางสายฝน อินศรีชื่น

อาจารย์พยาบาล
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสายฝน-อินศรีชื่น.jpg

นางสายฝน อินศรีชื่น

อาจารย์พยาบาล

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางณิชาวรางค์-สุทธพันธ์.jpg

นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป