หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวทิพวรรณ-เทียมแสน.jpg

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวกัลยาณี โนอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวกัลยาณี-โนอินทร์.jpg

นางสาวกัลยาณี โนอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางแสงอรุณ สุขสำราญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางแสงอรุณ-สุขสำราญ.jpg

นางแสงอรุณ สุขสำราญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ