Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

การประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต