• เอกสารที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในการดูแล ปีการศึกษา 2564

  – คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกาษา 2564 คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยพยาบาล) ประจำปีการศึกาษา 2564 คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกาษา 2564 คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2564

  – ปฏิทินการรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2563

  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่
  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ปีการศึกษา 2563 (Word) คลิ๊กที่นี่
  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ปีการศึกษา 2563 (PDF) คลิ๊กที่นี่
  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในการดูแล ปีการศึกษา 2563

  – คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่
  – คู่มืองานทุนการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนนก พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่
  – กลไกการคัดกรองและส่งต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีปัญหาการใช้ชีวิตและปรับตัวในวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2562

  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (Word) คลิ๊กที่นี่
  – ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (PDF) คลิ๊กที่นี่
  – ทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา ทุนสมเด็จย่า 90 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา พยาบาลคืนถื่นกำเนิด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษา ในวัน พิธีไหว้ครู รับหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าพยายาบาลกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในการดูแล ปีการศึกษา 2562

  – แบบบันทึกการพบให้คำปรึกษา-รายกลุ่ม EdS 01 คลิ๊กที่นี่
  – แบบบันทึกการให้คำปรึกษา -รายบุคคล EdS 02 คลิ๊กที่นี่
  – แบบสรุปการให้คำปรึกษา-ประจำภาคเรียน EdS 03 คลิ๊กที่นี่
  – แบบขอรับการให้คำปรึกษา และการส่งต่อ EdS 04 คลิ๊กที่นี่
  – แบบบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษา EdS 05 คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่
  – กระบวนการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา คลิ๊กที่นี่
  – ระบบกลไกการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะวการศึกษา คลิ๊กที่นี่
 • ข่าวสารวิชาชีพพยาบาล และทักษะชีวิตที่ควรรู้

  – ประกาศสมาคมพยาบาล เรื่องอัตราค่าบำรุงสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
  – ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ ด้วย e-Learning คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2561

  – รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ โอกุระ คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษา จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน รุ่นที่ 19 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
  – การให้ทุนการศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2561

  – คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
  – แบบขอรับบริการให้คำปรึกษาแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
  – รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2561

  – รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิพยาบาล (ประเทศไทย) คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิสถาบันพระบรมชชนก คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คลิ๊กที่นี่
  – รับสมัครทุนการศึกษาของสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ คลิ๊กที่นี่
  – การขอรับทุน จี เอส เค พยาบาลเพื่อชุมชน คลิ๊กที่นี่
  – ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน คลิ๊กที่นี่
  – การขอรับทุนสมเด็จย่า ๙๐ คลิ๊กที่นี่
  – การขอรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2560

  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่
  – ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่
  – คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน ปีการศึกษา 2559

  – รายชื่อผู้ได้รับทุน ๒๕๕๙ คลิ๊กที่นี่
  – การให้ทุนของมูลนิธิพระบรมราชชนก คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2559

  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิ๊กที่นี่
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558

  – ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิ๊กที่นี่
  – คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิ๊กที่นี่