หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน

นายเชษฐา แก้วพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายเชษฐา-แก้วพรม.jpg

นายเชษฐา แก้วพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

นางสาวเสาวภา เด็ดขาด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวเสาวภา-เด็ดขาด.jpg

นางสาวเสาวภา เด็ดขาด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอดุลย์-วุฒิจูรีพันธุ์.jpg

นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพร พงษ์แต้

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสาวกชพร-พงษ์แต้.jpg

นางสาวกชพร พงษ์แต้

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางทิพนันท์ บูรณะกิติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางทิพนันท์-บูรณะกิติ.jpg

นางทิพนันท์ บูรณะกิติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสุภาพร วัฒนา

พยาบาลวิชาชีพ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นางสุภาพร-วัฒนา.jpg

นางสุภาพร วัฒนา

พยาบาลวิชาชีพ