หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

นายณิชพน ใจพรมมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายณิชพน-ใจพรมมา.jpg

นายณิชพน ใจพรมมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชินวัฒน์ มุ่งดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายชินวัฒน์-มุ่งดี.jpg

นายชินวัฒน์ มุ่งดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องปฏิบัติการพยาบาลฯ

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
https://www.bcnph.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/emp_นายอัมรินทร์-เขื่อนสาม.jpg

นายอัมรินทร์ เขื่อนสาม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

งานห้องสมุด