ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า การอบรมการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด