ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ

ดอกสาละ

สีประจำวิทยาลัยฯ

สี ชมพู-ขาว

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันพระบรมราชชนก / คณะพยาบาลศาสตร์