วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดี ฯ นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดี ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดี ฯ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดี ฯ และคณะ พบผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่