วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรมวันสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดรายงาน ในเวลา 13.00 – 14.30 น. มีกิจกรรมให้นักศึกษาประดิษฐ์กระทงในแต่ละเถาว์และเวลา 14.30 – 16.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกันเป็นเถาว์ และกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ พยาบาลกับการรักษ์น้ำ