วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาในศตวรรษที่21 ปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาของนักศึกษา ส่งเสริมศตวรรษที่21 การสร่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมองโลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ และภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันระดับเครือข่าย