วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการ อบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมี ดร.นิกร จันภิลม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดงานร่วมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1,2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นโครงการที่ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลด้วยสถานการณ์เสมือนจริงและฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่