วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  ร่วมกับ มูลนิธิ อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดโครงการอบรมผู้ช่วยสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องเรียนเสมือนจริง สำหรับการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยสอนในการจัดเตรียมและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งาน