วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “พยาบาล : พลังแห่งการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.เชษฐา แก้วพรม รองวิชาการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน รูปแบบการอบรมแบบ Online มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดโครงการประชุมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้สามารถรับมือกับการต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและวิถีชีวิตของประชาชน การประชุมนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการพยาบาล เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ และเพื่อความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทุกคน และในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันพยาบาลสากล” การจัดประชุมครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณความดีของ มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล อีกทั้งวันที่ 13 พฤษภาคม ก็ยังถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เราจึงใช้การประชุมนี้ เป็นโอกาสให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ทำกิจกรรมทางด้านวิชาการ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลร่วมกัน