วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) “พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วย Long Covid Syndrome” ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.เชษฐา แก้วพรม รองวิชาการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน รูปแบบการประชุมแบบ Online มีการบรรยาย และการอภิปรายกลุ่ม การจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และพยาบาลเวชปฏิบัติฯ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินภาวะสุขภาพและการจัดการดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด (Long Covid Syndrome)  โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือจากชุมชน การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ การใช้แพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ