วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีรับหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  แพร่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พิธีไหว้ครู หรือบูชาครูเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานของคนไทย จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ   ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน การแสดงออกซึ่งการให้ความเคารพนับถือครูอาจารย์ จึงเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ตั้งแต่นักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษา และสร้างประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ประกอบกันในวันนี้ พิธีรับหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา ที่จัดขึ้นพร้อมกัน ยังแสดงถึงความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของการเป็นนักศึกษาพยาบาล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลอย่างเต็มภาคภูมิ แสงสว่างจากเปลวเทียนที่จุดเปรียบได้กับปัญญาที่สว่างไสวและถูกจุดขึ้นด้วยการหล่อหลอมของคุณธรรม ดังพุทธสุภาษิตของวิทยาลัยที่ว่า นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมงคล เสริมพลังใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา พิธีกินอ้อผญ๋า เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติในทุกปี การกินอ้อผญ๋า เป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมา โดยเชื่อว่าผู้ที่ได้กินอ้อผญ๋าจะเป็นผู้มีสติปัญญาดี คิดดี ทำดี เนื่องจากต้นอ้อไม่ได้ขึ้นบนพื้นดินทั่วไปแต่จะพบได้ในดินที่มีความชุ่มชื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เปรียบได้กับความเจริญงอกงามในใจของคนที่จะเจริญเป็นผู้ที่คิดดี ทำดี ประพฤติดีได้นั้นสิ่งแวดล้อม สังคม การอบรมสั่งสอนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จึงถือเป็นแหล่งปลูกฝัง อบรมบ่มนิสัยให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคมในอนาคต