วันที่ 8 มีนาคม 2566 รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก, ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก / ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี / นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก , ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่/นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ญ. แก้วกัลยา แซ่ท้าว นักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน นักเรียนชนะเลิศเรียงความ อาชีพที่ฉันไฝ่ฝัน : อาชีพพยาบาล ได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมกำลังใจและสานฝันการเป็นพยาบาลตามที่ใฝ่ฝัน โดยมี โดย ผอ.พิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทาง ในการจัดทำโครงการสนับสนุน สานฝันให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล หนุนเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สร้างต้นกล้าพยาบาล เตรียมพร้อมตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสายสายสุขภาพ​ของวิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมเดินทางให้กำลังใจด้วย