วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 เพื่อให้พยาบาลและอาจารย์พี่เลี้ยง มีความรู้ความเข้าใจ มีความมั่นใจเกี่ยวกับการสอนในคลินิกและการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษารวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์พยาบาลและอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, คุณวารินทร์ โชติปฏิเวขกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่, อ.ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, อ.ดร.อรอนงค์ รองสวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่