วันที่ 24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดการเรียนการสอนด้วยสถาณการณ์จำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ในโครงการ “ประชุมวิชาการและการแข่งขันความเป็นเลิศด้านจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อพลิกโฉมด้านการศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 ” ( The 1st conference and contest on simulation-based learning for transforming nursing education) ได้รับรับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิอัพไรท์ ชิมมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมี นางสาวศิริวิมล เฟื่องมณี, นางสาวอรวรรณ คำประเสริฐ และ นางสาววรางคณา คำอ่อน นักศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าแข่งขัน โดยมี อ.ดร.นิกร จันภิลม และ อ.เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด เป็นผู้สอน