วันที่ 28 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานทุนการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย คุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประชุมปรึกษา การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร