วันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ งานบริการวิชาการ จัดทำ “โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย” ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ในปี 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้พระภิกษุมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีพระภิกษุและสามเณร เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 120 รูป ซึ่งเข้าอบรมในรูปแบบการอภิปราย การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การให้ยา-อาหาร การตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้ว การฉีดยาเบาหวาน การทำแผล การเคลื่อนย้าย การช่วยชีวิต ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ และเป็นผู้ดูแลพระภิกษุที่อาพาธภายในวัด รวมทั้งทำหน้าที่ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี และ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากกนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดด้วย ณ สวนพุทธธรรมรุกชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่