วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566” ซึ่งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือ ตลอดจนการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่