คุณสุวิมล พละบุรี ผู้แทนครอบครัวโตดิลกเวชช์ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา กองทุนคุณพ่อประยุทธ โตดิลกเวชช์ ให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564