วันที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดพิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 3) จำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่