วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ“บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ (Student Nurse Friendly Health Services : SNFHS) สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประธานในพิธี