วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) “พยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)” ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวเปิดงาน และ ดร.เชษฐา แก้วพรม รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม 65 คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ เพิ่มเติมสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของพยาบาลให้มีคุณภาพครอบคลุม ตามมาตรฐานและเป็นที่ ยอมรับของสากล สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติให้เท่าทันสถานการณ์และนำความรู้ที่ทันสมัยมา ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป