วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน จำนวน 119 คน วันที่ 20 มกราคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการป้องกันการติดเชื้อโควิด19และโรคระบบทางเดินหายใจ