วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยความปลอดภัย โดยเริ่มด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร วางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…ขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ คุณไพรัตน์ รัตนชมภู