โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ร้อยใจชาวสาละ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 131 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

           โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ร้อยใจชาวสาละ ดำเนินงานโดยชมรม BCNPH IT CLUB ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในประเด็นด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ดอกสาละ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัย ฯ  เพื่อใช้แสดงความยินดรในพิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการปั้นดินให้เป็นดาว ร้อยใจชาวสาละ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์จากฝีมือตนเอง และความภาคภูมิใจในการเป็นพยาบาล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อน ๆ  และเพื่อเป็นของขวัญร่วมแสดงความยินดีให้กับรุ่นพี่พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาละช่อที่ 4 ต่อไป

           ได้รับเกียรติจากนางสาวทาริกา สายพรม ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการสอนการประดิษฐ์ดอกสาละ